Leta i den här bloggen

lördag 21 juli 2012

Refeeding Torsten Mossbergin mukaan

T. Mossberg: Start av intravenös nutrition- refeeding.
.In:  Klinisk Nutrition och vätskebehandling.  1998.  P.  69.


Vid såväl ren svält som svält i samband med svår sjukdom, t ex. cancer,  sjunker den basala ämnesomsättningen, entsymsystemen utarmas och kroppstemperaturen sjunker.
Nälkätilassa tai  vaikeaan sairaauteen kuuluvassa nälkiintymisessä( esim syövässä)  perusaineenvaihdunta alenee, entsyymijärjestelmät tyhjentyvät ja kehonlämmöt laskevat.

En adaptation  till lågt protein- och energiintag sker. ( Se: Metabolism vid svält)
Tapahtuu sopeutuminen  alnetuneeseen proteiininsaantiin ja energiansaantiin, kuten tiedetään nälän aikaisesta aineenvaihdunnasta. .


När en sådan patient tillförs näring intravenöst kan överbelastningssymtom uppkomma.
Jos nyt tällainen potilas saa suonensisäistä ravitsemusta, voi ilmetä ylikuormitusoireita.

Tillståndet har mest iakktagits i början av en period av intravenös nutrition och kallas  refeeding syndrome.  Tilaa on havainnoitu eniten suonensisäisen ravitsemusjakson aikana ja sitä sanotaan refeeding oireyhtymäksi.


Störst risk  för ett sådant överdoseringssyndrom finns om energitillförseln vid den intravenösa nutritionen baseras på kolhydrat och mängden  kolhydrat överstiger behovet.
Tuollaisen yliannostusoireyhtymän riski  on suurimmillaan, jos suonensisäinen  ravitsemus perustuu hiilihydraatteihin ja  jos  niiden määrä ylittää hiilihydraattien tarpeen.

Syndromet finns även beskrivet vid fullständig intravenös nutrition given i doser motsvarande patientens normalbehov till kraftigt malnutrierad patient.
Tätä oireyhtymää on kuvattu myös vahvassa malnutritiotilassa olevilla potilailla, jos heille annetaan  täydellistä suonensisäistä ravintoa  annoksissa, jotka vastaavat heidän normaalitarpeitaan.

De symtom som kan uppkomma framgår av bild (74). Kuva (74)  luettelee mahdolliset esiintyvät oireet.
Symtom, Oire, Lab Värden, Laboratorioarvot
Snabbt ökande vikt, Nopeasti kohoava  paino
Stigande kroppstemperatur, Kohoava kehonlämpö
Ödem, Turvotus
Cirkulation, Verenkierto: 
Bröstsmärtor, Rintakipuja
Takykardi, Nopea pulssi
Arytmier, Rytmihäiriöitä
Hypotension, Matala verenpaine
Respiration, Hengitys
Lungödem, Keuhkopöhö
Pneumoni, Keuhkokuume
ARDS
Gastrointestinala blödningar, Mahasuolikanavan verenvuotoja
Lab Värden, Laboratorioarvot
S-glukos  stiger, S-Glukoosi nousee.
S-Na stiger, Seerumin Natrium nousee
S-K sjunker, Seerumin Kalium laskee
S-Mg sjunker, Seerumin Mg laskee
 S-Fosfat sjunker, Seerumin fosfaatti laskee
EKG: Q-T tid förlängning, Q-T aika pitenee

Mekanismen bakom syndromen är sannolikt att man vid svält får en kraftig extracellulär vatten- och natriumretention. Samtidigt har patienten magnesium-, kalium- och fosfatbrist.
Mekanismina tässä oireyhtymässä lie vahva  veden ja natriumin pitäytyminen solun ulkopuolella  ja samaan aikaan vallitseva solun sisäinen magnesiumin, kaliumin ja fosfaatin vaje. 

Under svälten har proteinnivåerna sjunkit och enzymsystemen utarmats. Nälkätilan aikana on proteiinipitoisuudet alenneet ja sen takia entsyymijärjestelmät ovat tyhjentyneet ( Entsyymit ovat proteiineja eli valkuaisaineita).

Vid tillförsel av större mängder näringsämnen kommer enzymsystemen inte att räcka till för omhändertagande av dessa. Natriumvattenretentionen leder till akut extracellulär expansion.
Annettaessa suurehkoja ravintoainemääriä entsyymijärjestelmät eivät kykene käsittelemään niitä. Natriumin ja veden pidättyminen johtaa akuuttiin solunulkoiseen tilavuuden kasvuun.

Eftersom hjärta som lungor är påverkade av malnutritionen förmår de organen inte möta belastning av näringssubstrat i dos som med flera 100% överstiger den patienten intagit under svältperioden.
Koska aliravitsemus vikuuttaa  niin sydäntä kuin keuhkoa, niin nämä elimet eivät kykene kohtaamaan sellaista ravinnekuormitusta,   mikä on  monta sataa prosenttia  suurempi kuin  potilaan nälän aikainen.

Vid start av fullständig intravenös nutrition (Total Parenteral Nutrition, TPN)  bör man således vara försiktig och anpassa tillförseln efter patientens kroppsvikt och behov.
Aloitettaessa täydellinen suonensiäsinen ravitsemus (TPN) on oltava varovainen ja sovellutettava se  potilaan kehonpainoon ja tarpeeseen.

Man bör börja tillförseln med motsvarande 80% av behovet och sedan långsamt öka under loppet av 3-5 dagar till 100% av det kalkylerade behovet.
On aloitettava antamalla 80% tarpeesta ja sitten lisättävät hitaasti 3-5 päivän  aikana  vastaamaan 100% lasketusta tarpeesta.

Ökningen  av tillförseln måste ske under iaktagande av kroppsvikt och kroppstemperatur, natrium,  fosfat och magnesium i serum. 
Ravitsemuksen lisäämisessä on huomioitava kehonpaino ja kehonlämpö, seerumin natrium, fosfaatti ja magnesium

Hjärt- och lungfunktionen  bör kontrolleras med hjälp  av EKG och lungröntgen. Sydämen ja keuhkojen toiminnat tulee kontrolloida EKG:n ja keuhkoröntgenin avulla.

Vid kroppsviktökning över 250 g per dygn, ökande kroppstemperatur, takykardi och ödembildning bör dosen energi och kväve minskas. 
Energian ja typen antoa on vähennettävä kun kehonpaino nousee yli 250 g vuorokaudessa,  kehonlämpö  on nousuun päin, ilmenee takykardiaa ja turvotuksia.


T Mossbergin Kliinisen nutrition kirja

Kun kymmenen vuotta siten olin dietetiikan kurssilla, käytettiin siellä Torsten Mossbergin  kirjan 9. painosta oppikirjana: Klinisk nutrition och vätskebehandling. 1998. Tästä on uudistettukin painos olemassa ja saatavilla kaupoissa tai kirjastoissa:

Klinisk nutrition och vätskebehandling

Author
By Torsten Mossberg
Type and year
(Bok, 2001)
Language
Svenska
Pages
104 pages
ISBN
ISBN 91-49-13647-X


Kirjoitan tähän aiemman painoksen sisällysluettelon: Sisällysluettelo antaa koko joukon sanoja ja käsitteitä,  joita ravitsemustiede käyttää. Suomennan ruotsalaisen  termin.


Förord, Alkulause

Inledning, Johdanto

Historik, Historiasta

Malnutrition, konsekvenser av malnutrition; Förekomst av malnutrition: Malnutritio, sen seuraamuksista ja esiintymisestä

Biokemi-fysiologi; Biokemia ja Fysiologia :
Kroppens sammansättning, Kehon koostumus
Vatten, Vesi
Rubbningar i vatten-elektrolytomsättningen, Häiriöitä veden ja elektrolyyttien aineenvaihdunnassa
Syra-basbalans, Happo-emästasapaino
Biologisk energi, Biologinen energia
kolhydratmetabolism, Hiilihydrattiaineenvaihdunta
Fettmetabolism. Rasva-aineenvaihdunta
Aminosyrametabolism, Aminohappoaineenvaihdunta
Metabolism vid svält, Nälänaikainen aineenvaihdunta
Metabolism vid trauma och sepsis, Trauman ja verenmyrkytyksen aikainen aineenvaihdunta

Bedömning av näringstillstånd, Ravitsemustilan arviointi

Vätskebehandling, Nestehoito
Planering av vätskebehandling, Nestehoidon suunnittelu
Preoperativ vätskebehandling, Operaatiota edeltävä nestehoito
Peroperativ vätskebehandling, Operaationaikainen nestehoito
Postoperativ vätskebehandling, Operaationjälkeinen nestehoito
Blodersättning, Veren korvaus
Kolloidtillförsel, Kolloidin anto
Chock  och trauma, Shokki ja trauma

Behov och intravenös tillförsel av näringsämnen, Ravintoaineitten tarve ja suonensisäinen anto
Osmolalitet, Osmolaliteetti
Vatten, Vesi
Energi, Energia
Kolhydrater, Hiilihydraatit
Fett, Rasva
Kväve, Typpi
Mineraler och spårämnen, Mineraalit  ja hivenaineet
Vitaminer, Vitamiinit
Blandbarhet och tillsatser, Sekoittuvuus ja lisäaineet
Intravenös nutrition med storpåse, Isolla pakkauksella suoritettu suonensisäinen ravitsemus
Refeeding, Refeeding

Nutrition vid olika sjukdomstillstånd, Ravitsemus eri tautitiloissa
Preoperativt, Ennen operaatiota
Postoperativt, Operaation jälkeen
Posttraumatiskt, Trauman jälkeen
Brännskador, Palovammat
Andningsinsufficiens, Hengityksen vajaatoiminta
Akut pankreatit, Akuutti haimatulehdus
Infektionssjukdomar, sepsis, Tulehdustaudit, verenmyrkytys
Cancer, Syöpä
Benmärgstransplantation, Luuytimensiirto
Inflammatorisk tarmsjukdom, Tulehduksellinen suolistotauti
Medvetslöshet, Tajuttomuus
Neurokirurgisk ( skallskadad) patient, Neurokiruginen (kallovammainen) potilas
Leverinsufficiens, Maksan vajaatoiminta
Njurinsufficiens, Munuaisen vajaatoiminta


Enteral nutrition (EN),  Suoleen annettu ravitsemus

Program för fullständig intravenös nutrition (TPN), Täydellisen suonensisäisen ravitsemuksen ohjelma
Perifer ven, perifeerinen laskimo
Central ven, Sentraalinen laskimo
Venport, Laskimoportti
Åtgärder vid misstänkt katetersepsi, Toimenpiteet epäiltäessä katetriperäistä verenmyrkytystä
Handläggning av partiell eller komplett ocklusion av venport eller  centralt venkateter (CVK)
Miten toimia , kun laskimoportti tai  sentraali laskimokatetri tukkeutuu osittain tai kokonaan
Val av venkateter, Laskimokatetrien valinta
Infusionhastighet, Infuusionopeus

Kontroll och övervakning (monitoring), Kontrolli ja valvonta, monitorointi
Kontroll av behandlingsresultat, Hoitotulosten kontrollointi
Kontroller för att undvika biverkningar, Sivuvaikutuksien välttämiseksi suoritettavat kontrollit
Kontroll av fettelimination, Rasvan eliminoitumiskyvyn kontrollointi
Laboratorieanalyser, Laboratorioanalyysit
Energibalans, Energiatasapaino

Avslutning, Loppulause

Appendix- tabeller, Liite- taulukoita
Rekommenderad tillförsel av näringsämen till vuxna, Aikuisille suositelturavintoaineiden anto
Kolhydratlösningars sammansättning, hiilihydraattiliuosten koostumus
Kristalloida lösningar, Kirkkaat liuokset
Kolloiders sammansättning, Kolloidien koostumnus
Vätskor för acidosbehandling, Asidoosin hoitoon käytettyjä nesteitä
Vätskor för alkalosbehandling, Alkaloosin hoitoon käytettyjä nesteitä
Tillsatslösningar, Lisäaineliuoksia
Vitaminer, Vitamiineja
Fettemulsioner, Rasvaemulsioita
All- in- one beredningar, All- in one valmisteita
Aminosyralösningar, Aminosyrainnehåll, Aminohappoliuoksia, aminohapposisältö
Några lösningars innehåll av fosfat, Joidenkin liuosten fosfaattisisältö
Tabell för beräkning av infusionshastighet, taulukko, jonka avulla voi laskea infuusio( tiputus) nopeuden

Litteratur, Kirjallisuutta

Sökordsregister, Hakusanaluettelo
Aliravitsemuksen ehkäisy ja hoito

Tästä aiheesta on Ruotsin Sosiaalihallitukselta  tullut ohjeellinen julkaisu  2011
 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2